Gaza rocket hits Sderot, 1 Israeli lightly injured – Iron dome activated (5)

Gaza rocket hits Sderot, 1 Israeli lightly injured – Iron dome activated (5)